western union israel logo western union isreael gap vassilopoulos group logo
A- A A+
ENGLISH HEBREW

במסגרת מדיניות זו, המילים "אנחנו" ו"שלנו" מתייחסות לחברת ג.א.פ ואסילופולוס נטוורק דוולופמנט בע"מ, הסובסידיות שלה, העובדים שלה, הנציגים והסוכנים שלה (להלן: "החברה"), אשר זקוקים לגישה למידע הפרטי שלך על מנת לתת לך, הלקוח, שירות וכן על מנת לשפר את ביצועינו בעתיד.

על ידי ביצוע כל שימוש בכל חלק מאתר זה, המשתמש מכיר בהתחייבות המשפטית הזו, ומסכים לתנאי השימוש הכלולים בה.

 

סימן רשום וזכויות יוצרים

חברת ג.א.פ ואסילופולוס נטוורק דוולופמנט בע"מ היא הבעלים והמפעילה של אתר אינטרנט זה. כל כתובות האינטרנט הקשורות והסמלים המסחריים הם סימנים רשומים של החברה ושייכים לה.

על אף האמור לעיל, כל הסמלים המסחריים, שמות המוצרים, שמות החברות או הסמלים המסחריים שלהן המופיעים במסגרת אתר זה הינם הרכוש של בעליהם החוקיים.

שמה של חברת ווסטרן יוניון, הסימן המסחרי שלה והסימן הרשום שלה השייכים לחברת ווסטרן יוניון אחזקות בע"מ, רשומים ו/או נמצאים בשימוש בארה"ב ובמדינות רבות אחרות ונעשה בהם שימוש חוקי.

אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשכפל ו/או לפרסם מחדש ו/או לשדר כל מידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא.

המשתמש באתר רשאי להדפיס עמודים מסוימים ממנו למטרות מוגדרות כגון אימות נתונים או שליחת מידע.

 

כתב ויתור והגבלת חבות

על ידי ביצוע כל שימוש בכל חלק מאתר זה, המשתמש מכיר בכך שהחברה אינה אחראית לדיוק או שלמות המידע המופיע באתר זה.

החברה אינה מספקת כל תמיכה בקשר לתוכן, למוצרים או לשירותים אשר נמצאים בקישורים לאתרים אחרים ואשר מופיעים באתר זה כשירות למשתמשים.

החברה ו/או מי מהדירקטורים ו/או המנהלים ו/או העובדים ו/או הסוכנים אינם אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באתר או בקישורים המופיעים בו. המונח "נזק" כולל בחובו כל פיצוי, משמעותי או  חסר חשיבות, אובדן מידע ישיר או עקיף, אובדן רווח או הכנסה ישיר או עקיף, נזק לרכוש או תביעות צד ג'.

כל מידע על מחירים או מוצרים נתון לשינוי ללא הודעה מראש.